בית כנסת אלראקי
 
נמצא בחארת "אלסקליין", צמוד בקיר משותף עם בית כנסת "כותאב אלעתיק", ומול בנין התלמוד תורה "מימון", והוא מהבתי כנסיות הגדולים והעתיקים ביותר בעיר.
ע"פ מסורת זקני עדה בית כנסת זה נבנה על ידי המקובל רבי עמנואל חי ריקי הי"ד הנודע בחיבורו "משנת חסידים", בתקופת שהייתו בדמשק, ומכאן השם "אלראקי". אך יש מקום לפקפק בזה, כי בהקדמת ספרו "חזה ציון" לא מנה הרב ז"ל את דמשק בין עשרת המקומות ששהה בהם במרוצת השנים, רק הזכיר שנסע לירושלים דרך דמשק, וכשעבר בה זכה להשתטח על קברו של מוהרח"ו זיע"א, ובודאי שאם בעברו שם דאג לבנין בית כנסת בעיר היה מזכיר זאת באותה הקדמה שבה תיעד בפרטות רב כל עסקיו ועניניו אשר פעל בכל מסעותיו.
סביר יותר להניח שבבית כנסת זה היה מתפלל החכם השלם הדיין המצויין רבי משה ראקי ע"ה, שהיה מגדולי רבני העיר בסביבות שנת ש"מ, ומובא בשו"ת רבי בצלאל אשכנזי (סימן י"ד) ובשו"ת מהרי"ט צהלון החדשות (סימן רט"ו), או עכ"פ מאוחר יותר נוסד על ידי צאצאיו.
גם בית כנסת זה שופץ בתקופות שונות במרוצת השנים, כמו שמעידים כיתובי ההקדשות מתקופות שונות. בתוך החצר מעל שער הכניסה כתוב על אבן פסוק "ואני ברב חסדך אבא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך" - "זה השער לה' צדיקים יבאו בו". שנת "מקדש ה' כננו ידיך" לפ"ג (תרל"ה - 1870).
גם בנין ההיכל הוא מתקופה זו, והוקדש על נשמת הגביר החכם השלם רצ"ו כמהר"ר אהרן הלוי ז"ל בשנת "לחזות בנעם ה'" (תרל"ז - 1872).גביר זה היה מגדולי העיר, חתנו של מארא דאתרין רבי משה גאלאנטי ע"ה. כנראה הבנין הוקדש על ידי בנו הגביר הידוע רבי רפאל הלוי (סטנבולי) ע"ה שהיה ידוע בצניעותו המופלגת ובורח מכל פרסום, ולכן לא נזכר שמו בהקדשה.

 אחרי פטירת הגביר המפורסם רבי מאיר ליזבונה ע"ה הפקידו אלמנתו ויורשיו את ספרי התורה שלו
בבית כנסת זה, ותחת ידינו נמצא שטר ההפקדה עם כל התנאים המפורטים כנדרש ע"פ ההלכה, חתום על ידי ועד הקהילה, ביניהם רבי מאיר אליהו מסלתון טראב.
בסביבות שנת ת"ש ניתנו מטעם ועד הקהילה, שירותי רפואה חנם לכל הנצרכים, בחצר בית כנסת זה.
שנים רבות נהג חכם זאכי אסי ע"ה, שוחט ומוהל הקהילה ויד ימינו של מנהיג העדה זקן הרבנים החכם נסים נדבו ע"ה, להתפלל בבית הכנסת בקביעות.
בדומה ליתר בתי כנסיות בעיר יש בכניסה לשטח חצר גדולה מוקפת בעצי פרי שונים ובמרכזה מזרקת מים. בצד שמאל דלתות הכניסה לאולם, אשר חודשו בתקופה האחרונה, שתי דלתות בעץ מעוצב, מעבר צר, ולאחריהם עוד שתי דלתות מעוצבות בטסי נחושת שחודשו בתקופה האחרונה. בדלת הימנית - צורת המנורה, ובדלת השמאלית - צורת הלוחות וכתר תורה ובהם עשרת הדברות, תחתיהם פסוק "ואני ברב חסדך", ובצד התחתון סמלי שבטי ישראל. בקיר הפנימי מעל דלת הכניסה כתוב על טס נחושת "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך".
בין התורמים לכלי הקודש: דלתות הכניסה - משפחת סוויד לע"נ אביהם אברהם משה הלוי סוויד (ה' תמוז תשמ"ט). ספר תורה - לע"נ המנוח אברהם מזרחי.תמונה מעל התיבה - פרג' חארא (תשל"ג). 
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l