חכם ג'מיל דאנה ע"ה
שביעי של פסח תשע"ה

חכם ג'מיל ע"ה – מיקירי וחשובי עדת הדמשקאים. נולד בדמשק בסביבות שנת פת"ר 1920 לאביו רבי יוסף ע"ה מתלמידי הגאון רבי יצחק אבואלעפיא ע"ה, ולימים מחשובי דייני העיר. בשנת תש"י עלה רבי יוסף לארץ ישראל והוכתר לרב קהילת יוצאי סוריה ולבנון בחיפה.
בצעירותו למד בכותאב במדרש
"בית דישי". קרבה מיוחדת היתה לו עם חכם אברהם הלוי פתאל ע"ה, והיה חלק מקבוצה מצומצמת של צעירים שהשתתפו בלימוד "עין יעקב" בביתו בשבתות אחרי צהרים. לימוד מיוחד זה נשאר חרוט על לוח לבו, והיה מעלה מזכרונותיו מוסר השכל "אז לא היו מגישים כיבוד כי פשוט לא היה, אבל שיעור באהבת תורה למדנו מהבת של החכם (שלימים נישאת לגאון רבי עובדיה יוסף ז"ל) שהיתה מכינה ומביאה מים קרים מכלי נחושת מיוחד להקל על הצעירים הלומדים מעומס החום".
בלבנון הצליח בעסקיו ושהה שם כ10 שנים, במהלכן שיקם והרחיב את משפחתו. בשנת 1960 עלה לארץ ישראל והשתקע בחיפה מקום מגורי אביו ע"ה, ופתח עסק לפרנסתו במכירת פירות וירקות.

כל זמנו הפנוי הקדיש בבית הכנסת לעולי סוריה ולבנון הסמוך לביתו הצנוע. בקרבת אביו היו לו שנים פוריות בעבודת הקודש בשרות הקהילה מבני עדתו האהובים. עד היום זכורים שירת הבקשות בלילי שבת קודש וקריאת המשמרה לפני תפלת מנחה בהם היו משתתפים ומשתפים את הצבור הרחב, זקנים עם נערים. אחר פטירת אביו היה חכם ג'מיל המנהיג הלא רשמי של הקהילה והשתדל בכל כוחו למלא את החסר.

עיניו היו פקוחות תמיד על כל המתפללים. באהבת הבריות שהיתה טבועה בו היה ניגש בעצמו בסבר פנים יפות לאותם אנשים פשוטים לעזור להם לומר קדיש, או להראות להם את סדר התפילה. ארגן קבוצות קטנות לקריאת תהילים מידי שבת, כאשר בדרכו המיוחדת לא היה מתקן טעויות בקריאת המשתתפים רק בענות חן מעמיד את רצף הקריאה עד שהקורא מעצמו חזר וקרא כהוגן.

הוא היה חזן מובהק ובעל קורא בקי במסורת הקהילה לפרטי פרטיה. מאז הקמת 'שער בנימין' היה אחד מעמודי התווך המעודדים ותורמים זמנם וידיעותיהם במטרה להנחיל לדור הצעיר את אשר שמע וראה בעיניו. כך היה במשך כעשור שנים, ועד שבועות ספורים לפני פטירתו, כבר חלוש ותשוש, אבל אם זה 'שער בנימין' מתחזק מתרכז דולה מזכרונו ובקול בוטח משיב עד הדקדוקים הקטנים. 

ענוותנותו הטבעית היתה מעוררת התפעלות. מעולם לא ענה תשובה בסגנון "מלמד" או "מוכיח", והיה רגיל על לשונו להקדים ולומר לשואל "מי כמוך יודע מה שכתוב בספר...". זכורני פעם שאלתי אותו פרט אחד שהיה חשוב לנו מאד איך זכור לו שעשו בבית כנסת 'אלמנשא', התאמץ ולא זכר ברור, ומיד אמר: "אל תדאג, אני אשאל את אחי ח' אצלאן הוא מבוגר ממני ובטח זוכר יותר טוב". אז היה חכם ג'מיל כבר קרוב לגיל 90!!

התפלל בבית כנסת 'אלמנשא' בצלו של זקן החכמים רבי יעקב הררי אלנאעם ע"ה שהטביע בו חותמו, ועד סוף ימיו עמד לנגד עיניו דמות החכם בתואר "צורת האדם השלם בענוה ובצניעות ובעבודת התפלה", "לא ראיתי עוד כמוהו".
היה מבאי "מדרש בית כאבאביה" הסמוך לביתו. מהדברים שסיפר אודות מדרש זה הוא מנהג חבורת מדקדקים שהיו מתאספים בליל יו"ט שני של שבועות לומר את החלק הראשון מתיקון ליל שבועות עד חצות הלילה.
בשנת 1949 פגעה בו מדת הדין הקשה בפיגוע הגדול בבית הכנסת 'אלמנשא' בו שיכל את בנו בכורו יוסף הי"ד, וגם הוא נפגע פגיעות קשות שהשאירו בו צלקות חמורות ונכות לכל ימיו. באוירת נכאים נתקבלה ההחלטה במשפחה לברוח מדמשק שהפכה לעיר הדמים. תושבי השכונה הגיעו זה אחר זה לביתו בהחבא להפרד ממנו לפני הבריחה.
מרת אשתו (לבית חכמי משפחת פרץ) היתה בזמן הבריחה בהריון וחדשים ספורים אחרי שהגיעו ללבנון ילדה בן זכר. חכם עזור טראב קיבל בדמשק את הידיעה והגיע במיוחד לבירות למול אותו. חכם ג'מיל קרא לבן זה "יוסף" על שם האח שנרצח והוסיף לו שם "חיים". אך למגינת לבו גם הבן הזה נפטר בקטנותו.

מאז עבר לפנסיה ניצל כל רגע לעבודת ה'. למרות הגיל המופלג והקושי הגדול מכאבי גופו המיוסר לא הפסיד עד ימיו האחרונים שום תפלה במנין. משתתף בקביעות בלימוד גמרא ב"כולל" לבעלי בתים. בקי ורגיל בספר "בן איש חי" ובספרי מוסר. גם בשבתו בביתו תמיד רכון על ספר קודש, מתמיד בקריאת החק לישראל תהלים וזוהר בנעימות קול מיוחדת שנשארה חקוקה בלב נכדיו הצעירים. אם מי מהם הגיע לבקרו היה מסיים את הפרק, מרים את עיניו מהספר ושואל באהבת חן: מה שלומך? איך הלימודים בישיבה? ואת הנשואים שאל בשלום כל אחד מבני משפחתו בפרטות, בלי דילוג ושכחה, אשתו וגם הוריה, ילדיו, ועוד... ומיד לאחר מספר רגעים היה חוזר לצלול בספר שבו היה שקוע. מעולם לא זכורות מפיו שיחות חולין!!

כל ימיו סבל ויסורי גוף היו מנת חלקו, אך קבלם באהבה והסתירם עמוק בלבו עד שגם המשפחה הקרובה לא ידע עליהם כמעט מאומה. מעולם לא היה נצרך לעזרה מאיש. נכדיו שהכירוהו ידעו דחלילה לשאול אותו אם צריך משהו, אבל כשהיו הולכים לקניות לצרכי ביתם היו מרשים לעצמם לשאול דרך אגב אולי הוא צריך משהו, ומיד שומעים בקולו המתנגן תשובתו הנצחית: "לא, ב"ה כבר קניתי הכל".

בשבוע האחרון נכנס נכדו לבקרו ומצאו מוטל על מטתו באפיסת כוחות מוחלטת, נבהל ושאל אותו איך הוא מרגיש, וכששמע רק קול ענות חלושה, אמר לו: סבא, אני קורא לאמבולנס! ויצא מיד את הבית להמתין. כעבור דקות נכנס יחד עם איש מגן דוד, ומצאו אותו יושב על מטתו! איך אתה מרגיש? ב"ה הכל בסדר לא חסר דבר! אכן הנהגה אמיתית מוטבעת שהזרימה לו כוחות ממקור נעלם כל פעם מחדש!!

בפרשת "לך לך" בתחילת החורף האחרון השתתף בשבת חתן של נכדו. בנו הזמינו לעליית מפטיר, ואם בדרך כלל רגיל היה לסרב שכן בניו ונכדיו הרבים תמיד קמים ושרים לכבודו, זאת הפעם סירב וסירב ורק בתחנונים ובאילוצים עלה לתורה. לבו ידע וחשש מהתרגשות נכדיו אולי ירגישו שזאת הפעם האחרונה ...

חכם ג'מיל ע"ה השיב נשמתו המזוככת לבוראו כאשר בבתי עם ישראל אמרו בקידוש ליל שביעי של פסח "אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם". בהלוויתו רבת המשתתפים שהתקיימה במוצש"ק בעת חצות נאמרו דברי הערכה ע"י גדולי הרבנים. נטמן בחלקת הכהנים והרבנים שבבית העלמין "חוף הכרמל" בו נטמן אביו הגדול ז"ל.
עליו ראוי לומר "אנשי אמונה אבדו באים בכח מעשיהם". תנצב"ה.

חכם יוסף דאנה ז"ל

חכם ג'מיל דאנה ז"ל

חכם אצלאן דאנה ז"ל

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l