רבי אליהו הכהן מסלתון טראב מח"ס "ויעל אליהו"
 
אחד מארבעת הבנים של רבי יעקב הזקן (נפטר בר"ח חשון שנת תר"ו).
נודע בשערים, שערי עירו ומקומו, בישראל גדול שמו כמלאך האלהים נורא. מוחזק ומפורסם בחסידות, תורה ויראה ודקדוקי הלכה משולבים כאחת.
מקטנותו ועד זקנותו ליום פטירתו לא פסק פומיה מגירסא, שקד על לימוד התורה בעוצמה, לילה כיום יאיר, לוחם במלחמתה בעוז ובגבורה. זכה וזיכה את הרבים בהרבצת תורה, ואף העמיד תלמידים הרבה, ברורים חכמים ונבונים במקרא במשנה ובגמרא.
ועוד זאת היתה יתירה, חסין קדוש מתנהג בקדושה ובטהרה, סובר הרזים בנסתרות תורתינו הקדושה.
מוכתר בכל מדה טובה, שפל ברך מן הנעלבים ואינם עולבים, ענוותן המוחל על עלבונו. מסתפק במועט בדוחק ובצער, סבל יסורין ומכאובים מנעוריו ועד זקנה ושיבה.
היה מקורב לחכם השלם והכולל רבי שלמה הררי ע"ה, אחד מהדמויות הבולטות שהיו מעורבות בעלילת הדם המפורסמת משנת הת"ר, אותו מכנה "מארי דאתרין", כמו שהובא בשמו בספר "יהודה יעלה" (ח"א דף י"ז ע"א). באוצר כתבי היד של משפחת מסלתון טראב נמצא כת"י של חכם שלמה הררי פירוש על סדר "קדש ורחץ" במוסר ובהלכה, שהועתק ונשמר על ידי רבי אליהו.
בנה את ביתו עם האשה הכשרה והצנועה מרת אסתר ע"ה. אשת חיל עטרת בעלה אשר עמדה לימינו כל ימיו ודאגה לכל עניניו. גם היא סבלה יסורין רבים, ועל כולם אבד מאור עיניה. דברי הספד נשא עליה נכדה רבי יהודה ע"ה ונדפס בספרו ויאמר יהודה (דף קע"ה ע"א).
מזר"ק טהור העמיד בנים גדולים בתורה ובהוראה, נטיעות דומות לשרשים, ראשי אלפי ישראל המה, רבי בכור יעקב (אב"ד במדרש "כווג'א רפאל"), רבי עזרא (אב"ד מח"ס מילי דעזרא ועוד), רבי חיים, וחכם מאיר (ממנהיגי בית כנסת "אלראקי", נפטר בשנת תר"ץ). וכן ידוע לפחות על שתי בנות כשרות וצנועות, מרת שרה (נשואה לר' צאלח הלוי) ומרת צלחה ע"ה.
מקצת מחידושיו בדברי הפוסקים ודרושים נדפסו ע"י נכדו רבי יהודה בן רבי עזרא מסלתון בספר "ויעל אליהו", בהשתדלות שאר בשרו, בן אחיו הרב יוסף, ה"ה רבי מרדכי ע"ה רב קהילת יוצאי דמשק בניו יורק ארה"ב. ועוד כמה גרגירים מחידושיו תמצא בספר עזרא (דף צ"ו ע"א) כתובים בתוך מילי דהספידא שנשא עליו בנו רבי עזרא בתשלום שנת האבל.
אחרי 110 שנים הגיע לידינו תכריך עם יותר מ500 דפים בכתיבת ידו חידושים ודרושים על חמשה חומשי תורה, אשר לא היו ידועים עד היום. תפלתינו שיזכנו האל להוציאם לאור כדי שהדור החדש יוכל להתבשם ולהחכים מתורת הכהן הגדול.
 
נפטר בשביעי של פסח שנת תרנ"ז, וזה נוסח המצבה:
קול ה' שובר. שבר על שבר וקינה בכל עבר.
קול תורה צועק במרה על החכם שמת אין לנו תמורתו.
דין הוא הדר בקודש נהדר
הרב הכולל בישראל להלל מר קשישא חסידא קדישא ופרישא
כמוהר"ר אליאו הכהן טראב מסלתון.
 

 

חידושים ודרושים מכתב ידו

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l