רבי אפרים פנצ'ירי 

בקי בחכמת הרפואה חסיד גדול ומקובל. הוא ערך וסידר את כתבי הקודש שנלקחו מבית מהרח"ו ז"ל בעת חליו (הידועים כהת"ר ניירים) וקבצם יחד בחיבור אחד וקראו בשם "גלי עמיקתא" [וחותם שמו בספרו בכנוי "תוגמי" והוא שמו "אפרים" בחילוף אתוון בא-ת ב-ש].
הגיע לדמשק מקושטנתינא ויצק מים על ידי מהרח"ו ז"ל שנים רבות. אחרי פטירת מהרח"ו ז"ל בשנת ש"פ היה ראש חבורת המקובלים בדמשק כנראה מהגהות הר"י צמח בפרי עץ חיים (דובראוונא דף קכ"ז ע"ג ודף ק"ן ע"ב). האריך ימים עד שיבה מופלגת ונטמן בדמשק ליד רבו מהרח"ו.
 

כתב יד רבי אפרים פנצ'ירי

כתב יד ספר "גלי עמיקתא"

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l