רבי יאשיהו פינטו

נולד קרוב לשנת שכ"ה לאביו הגביר המרומם אביר הרועים ר' יוסף ז"ל. כראות אביו את לבבו שלם בעבודת האל ובתורתו יהגה נתנו בין ברכי חכמי הדור סמוך על שולחנו מופנה מעול דרך ארץ. קרא שנה ושימש ויסתופף בצל רבו המובהק הנשר הגדול בעל הכנפים הרב המוסמך רבי יעקב אבולעפיא זלה"ה אשר סמך את ידיו עליו וישימהו לאב יורה יורה ידין ידין והכתירו בתואר הרב המוסמך הניתן בימים ההם ליחידי סגולה [ראוי לציין שרבי יעקב אבולעפיא הסמיך רק אותו ואת בנו רבי חיים אבולעפיא  ולא עוד].
נשא ונתן בהלכה עם גדולי דורו ונדפסו תשובותיהם והסכמותיהם על פסקיו בספרו "נבחר מכסף", ביניהם רבו רבי יעקב אבולעפיא, רבי אליעזר בן ארחא, רבי יום טוב צהלון, רבי חייא רופא, רבי סולימאן בן אוחנא, רבי מאיר גאביזון, רבי משה קאשטליץ, רבי משה גלאנטי, ורבי אברהם גבריאל. כמו כן נדפסו מתשובותיו בשו"ת באר מים חיים (סימן א'-כ"ו-כ"ח) לחתנו מהר"ש ויטאל.
גאוני דמשק האחרונים [רבי אהרן יעקב, רבי יצחק אבולעפיא, ורבי יעקב פרץ] במדב"ר קדימו"ת לספרו מתארים אותו: האדם הגדול בענקים גדול אדוננו מורינו ורבינו וגאון עוזינו מארי דאתרין מר ניהו רבה הרב המוסמך רבינו הגדול וכו'.
בשנת שפ"ה נתן אל לבו לשבת באדמת קודש, לעלות אל הר ה' בעיר שחוברה לה יחדיו, תורה וקדושה משולבים כאחת, צפת ת"ו, ולא ישב בה שנה תמימה עד שנטו צללי ערב של בנו החביב רבי יוסף שהיה אב בחכמה בהלכה ואגדה ומדרשי חז"ל ורך בן כ"ד שנים, ויגוע ויאסף אל עמיו בקיצור ימים, ויתאבל על בנו ימים רבים. אחרי פטירתו חזר לדמשק וכיהן כרב ודיין בעיר עד סוף ימיו.
להפיג צערו ולהתנחם על מו'ת לב'ן פנה להשקיע רעיוניו באגדות חז"ל המושכות לבו של אדם, אז אמר ע'ם הספ'ר להעלות הגיגיו להאיר על האר'ש ולדרים, ויצא האחד הכי קרא שמו "מאור עינים", ולימים חובר אל הטהור בשולי ספרי "עין יעקב" הנודעים, בשם "ביאור הרי"ף". עוד חיבר קינה לזכר בנו ונדפסה בספרו "כסף מזוקק" [דרושים על התורה נדפס בויניציא שנת השפ"ח].
 
שאר חיבוריו:
  1. "כסף נבחר": פ"ב דרושים על התורה, נדפס בויניציא בשנת השפ"א.
  2. "כסף צרוף": ביאור על ספר משלי, נדפס ע"י נכדי המחבר באמשטרדם בשנת התפ"ט.
  3.  "כסף נמאס": ביאור על מגלת איכה הזכירו הרב חיד"א בשם הגדולים ולא נדפס.
  4. "קבוצת כסף": קובץ הלכות ודינים לתועלת התלמידים לשנון בדרך קצרה ולא נדפס.
שופר הרי"ף:     
באגרת ששלח רבי יעקב ענתיבי ע"ה אל השר משה מונטיפיורי ע"ה ע"ד המאורעות שעברו היהודים בק"ק דמשק בעלילת הדם המפורסמת בשנת הת"ר נזכר שבהוודע דבר הגזירה נתאספו כל העם בבית הכנסת אלפרנג' ואחרי שהשמיע חכם יעקב ענתיבי דברי התעוררות לשוב אל ה' אולי ירחם על עמו תקעו בשופר גדול של הרי"ף זיע"א בבכי גדול ובלב נשבר. כפי הנראה הוא שופרו של רבי יאשיהו פינטו הידוע בכנוי הרי"ף [מפירושו על העין יעקב] ונשאר צפון בבית הכנסת הנ"ל, ותקעו בו בעת צרה כדי שזכותו יגן עליהם.  
פטירתו:
בחודש אדר שנת הת"ח נתבקש הגאון בישיבה של מעלה זקן ושבע ימים ומקום מנוחתו כבוד בבית החיים בעיר דמשק סמוך לקברו של מהרח"ו ז"ל. ע"פ השמועה נקבע נוסח המצבה ע"פ צוואתו של הרי"ף בלא שום תוארים. במלאות שנה לפטירתו הספידו חתנו הגאון רבי שמואל ויטאל ונדפס בספרו מקור חיים (דרוש ל"א).
וזה נוסח המצבה:
אם תשאלו אנשי קריה. ציון הזה למי נהיה.
אבן מקיר תזעק אויה. להרב כמוהר"ר יאשיהו פינטו זלה"ה.
שנת הת"ח לפ"ג.
 
 
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l