רבי יהודה הכהן מסלתון טראב מח"ס "וזאת ליהודה"
בן רבי עזרא מח"ס "מילי דעזרא"

 
נולד בח' טבת שנת תרל"ב. ענף עץ אבו"ת מוכתר בענוה ובכל מדה טובה. בהדרכת אביו הגדול שקד על תלמודו בעוצמה, בש"ס ופוסקים מדרש ואגדה. כראות אביו את כשרונותיו המיוחדים דאג לכל צרכיו על המחיה ועל הכלכלה, וכך יכל להשקיע את כל מעייניו בלימוד התורה, ועלה ונתעלה עד שנתפרסם בדמשק ומחוצה לה כאחד מגדולי הוראה.
בדמשק קבע מקום תפלתו במדרש "בית חסון".
הרביץ תורה בתלמידים, ובעינא פקיחא היה מבחין במוכשרים שבהם אותם היה מדרבן במיוחד בהשקעה בעמל התורה. בין אותם צעירים נמנה חכם יוסף דאנה ע"ה, שברבות הימים היה אחד מדייני העיר ודרשן מיוחד. הוא עצמו סיפר שכשהגיע לגיל מצות לקחו אביו להשמיע את הדרשה שעמד לדרוש ביום הנחת תפלין לפני חכם יהודה ע"ה, ואחרי שהשמיע את הדברים אמר לו חכם יהודה: דרשה זו טובה לבעלי בתים, אבל תלמידי חכמים מוזמנים גם כן! לך תכין דרשה שמתאימה לאומרה בפניהם. הנער הצעיר חזר לבית המדרש, והכין בעצמו דרשה ארוכה (וארכה קרוב לשעתיים) שעוררה התפעלות גם בפני מארי דאתרין רבי יצחק אבולעפיא ע"ה.
היה מוהל מוסמך, וכמנהג אביו נהג לרשום את כל הנימולים על ידו בפנקס מיוחד.
בהגיעו קרוב לגיל 40 נקרא לשמש כאב בית דין בקהיר שבמצרים, ולאחר הפצרות רבות הסכים לקבל על שכמו את המשרה. בתקופה הראשונה ועד אחרי פטירת אביו בשנת תר"פ היה מרבה לבקר בדמשק, וגם אחר כך נשאר בקשר אמיץ עם רבני העיר שהיו מרבים להפנות אליו את שאלותיהם בהלכה ובעניני העיר.
בבואו למצרים דאג בראש ובראשונה לדור העתיד ואסף סביבו את צעירי הקהילה, ובכבודו ובעצמו התחיל ללמדם מקרא משנה וגמרא, עד שנטע בלבם אהבת תורה ויראת שמים. וכרועה נאמן היה מכתת רגליו בכל הבתי כנסיות להשמיע את דרשותיו בחן ובנעימה.

יגע רבות בכתיבת חידושיו, תשובות אשר השיב להלכה ודברי אגדה שנשא בדרשותיו. הדפיס בחייו שו"ת "וזאת ליהודה", שו"ת "שארית יהודה", וספר דרושים והספדים "ויאמר יהודה". והשאיר אחריו קובץ תשובות "בני יהודה" ונדפס מקרוב בשנת תשס"ה (ובסוף הספר מכתבי הערכה רבים מרבני הדור).
בנה את ביתו עם האשה הכשרה והצנועה מרת פרידה ע"ה. מזר"ק טהור הוליד שלשה בנים, הבכור חכם עזרא, שהיה שוחט ומוהל בקהיר, השני יוסף רחמים (נימול ביום ל' מנחם אב תרס"ח ע"י סבו חכם עזרא ע"ה ככתוב בפנקסו בכת"י. והתחתן בקהיר בשנת תפרי"ח עם מרת אסתר, גם היא ממשפחת מסלתון טראב), והשלישי רפאל.
ביום כ"ב אלול שנת תש"א בהפצצת הגרמנים על קהיר ברובע ד'הר נהרגו בנו הבכור חכם עזרא, ונכדו הבכור הבחור יהודה (בן ט"ז שנים) הי"ד.
נפטר כ"ח טבת שנת תש"ו.

כת"י מפנקס המילות
של רבי עזרא מסלתון טראב
מסומן בחץ שם בנו הנימול רבי יהודה ע"ה

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l