רבי יעקב הכהן מסלתון טראב ע"ה אב"ד בירות
 
אביו רבי יוסף ע"ה, איש תם וישר שהיה מדוכא ביסורין.
מיום עמדו על דעתו לא מש מאהלה של תורה, לילה כיום יאיר כחשכה כאורה. ידיו רב לו בכל חלקי התורה, בנגלה ובנסתר, בהלכה ובאגדה.
נהג מידי יום לקום בחצות לילה וקובע לימודו במקום הקודש בית מדרשו של שם הוא רבינו מהרח"ו ז"ל. מוכתר בכתר שם טוב וכל מדה טובה, ובמקום גדולתו שם אתה מוצא גודל ענותנותו, היה בורח מכל צד יוהרא עד שמיאן לקחת הסכמה לספרו מחשש שהרבנים המסכימים יזכירו לו איזה שבח או מעלה, ויחשב לו חטאת.
היה נאה דורש בשבתות ומועדים, בפני קהל ועדה גדולים וקטנים. נועם אמרותיו, מוסריו ותוכחותיו, היו מתיישבים בלב שומעיהם.
נקרא לשרת בקודש כרב ומורה צדק בעיר בירות, ועל אף טרדותיו ועול הצבור לא נד מדרכי החסידות, והיה מנהיג את עדתו בענוה יתירה בלי שום פנייה ויוהרא.
בנה את ביתו עם האשה הכשרה והצנועה מרת רוזא ע"ה. סבל יסורין גדולים בעת פטירת בנו הבחור יחזקאל ע"ה, עליו הגדיל בכיו ונפשו נצער'ה מאד כי בן זקונים הוא לו, וסמוך לחופתו פגעה בו מדת הדין הקשה. ואף כי לבו נשבר בקרבו העידו עליו שלא פסיק גרסא מפומיה והתמיד להשכים ולהעריב על התורה ועל העבודה, כמאז.
הדפיס בחייו ספר "בית יעקב" "דבר טוב". שאר כתיבותיו אשר נשארו תחת ידי בנו המשכיל ר' דוד, חלק הדרשות נדפסו תחילה בירושלים ע"י חכמי משפחת במבג'י מערבי. וחלק השני, מערכות בענינים שונים, חידושים על הרמב"ם, ומזכרת גיטין, נדפסו בהשתדלות אחיו החכם רבי מרדכי רב ק"ק אחיעזר בניו יורק ואחיו שלמה מבואנוס איירס, ע"י שאר בשרו רבי חיים יצחק מסלתון איש ירושלים. ונקראו בשם "שארית יעקב".

כבוד גדול עשו לו בעת אבד חסיד מן הארץ, בבכי גדול והספד. בספר ויאמר יהודה (דף ס"ט ע"ב) נכתב הספד שנשא עליו שאר בשרו רבי יהודה מסלתון ע"ה.
 

 
נפטר כ"ב טבת תרפ"ג, וזה נוסח המצבה:
פה נטמן ארון הקודש ארי במסתרים
בר אוריין ובר אבהן מזר"ק טהור זרע גברים
הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת ומשרים
בשלום ובמישור הלך ורבים השיב מעון בתוכחות ומוסרים
המזכה את הרבים ומאיר לארץ ולדרים
ה"ה הרב הגדול החסיד העניו סיני ועוקר הרים השקדן בתורה
ר"מ ור"מ כקש"ת כמוהר"ר יעקב הכהן טראב נ"ע תנצב"ה
נתבקש בישיבה של מעלה ויצאה נשמתו בטהרה
ליל רביעי בעשרים ושנים לחדש טבת שנת התרפ"ג ליצירה
 
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l