רבי מרדכי הכהן מסלתון טראב רב ק"ק אחיעזר ארה"ב
בן רבי יוסף ע"ה.

איש תם וישר שהיה מדוכה ביסורין. נולד בדמשק בשנת תרל"ו. למד תורה מפי רבי יוסף ענתבי ע"ה. שוקד על תלמודו לילה כיום, ולא פסיק פומיה מגרסא. מוכתר בכתר שם טוב ובכל מדה טובה, לא מחזיק טיבותא לנפשיה, ועל כולם ענוה יתירה ונפש שפלה.
בהיותו בן 25 התחיל ללמד צעירים בבית הספר בדמשק, והמשיך בעבודה זו קרוב לעשרים שנה.
אחרי מלחמת העולם הראשונה, בשנת תר"פ, החליט להגר עם משפחתו לארצות הברית ע"פ בקשת אנשי קהילת "אחיעזר" של יוצאי דמשק בניו יורק, אותה שירת בנאמנות קרוב לארבעים שנה.
משרת בקודש כחזן ובעל קורא בימות החול ושבתות ומועדים, תפלתו היתה לשם דבר, זכה וברה, בחן וחסד עליון, כמונה מרגליות.
דאג במיוחד לביסוס התלמוד תורה בקהילתו, ובכבודו ובעצמו היה מלמד תינוקות של בית רבן. ייסד שיעורי תורה לצעירים בשבת אחר הצהרים ובימי ראשון, וכן בחדשי החופש, והצליח להחדיר בלב תלמידיו תורה ויראה משולבים כאחת.
מסירותו לקהילה לא ידעה גבולות, היה משכים לבית הכנסת לפני כל המתפללים, ואחרי התפלה היה נשאר שם להשמיע לציבור שיעורים קבועים, ולעסוק בשאר צרכי הצבור. פעמים רבות היו שולחים לו מביתו לבית הכנסת את ארוחותיו, גם בוקר וגם צהרים. מעולם לא מצאוהו פנוי מעסק התורה, או לומד או מלמד אחרים.
היה אוצר מלא במקצוע הדרוש, ופה מפיק מרגליות. מידי שבת ומועד היו נאספים עשרות לשמוע דרשותיו בפרשת השבוע, וכן במוצאי שבת היו נשארים שם לשמוע מאמרותיו. אנשים רבים מקהילות אחרות שהיו באים במיוחד לשמוע דבריו הנעימים נעשו במרוצת הזמן חברים קבועים בקהילתו.
רועה נאמן מתנהג בצניעות וביושר, האיר פנים וטיפל בכל אנשי קהילתו בלי להעדיף איש על פני רעהו, משתתף בשמחות של כולם, ובענות חן היה מנעים בקולו הערב בשירה ובזמרה.
כל אנשי הקהילה, גדולים וקטנים, אשר חבבו הנהגתו וכבדוהו עד מאד היו רגילים לגשת אליו ביראת כבוד ולנשק את ידיו.
 
 
ביתו היה פתוח לרוחה, וכל עובר אורח הוזמן לסעוד על שלחנו ולהתארח בביתו, וכובד ביד רחבה ובמאור פנים. דאגה מיוחדת היתה לו להביא את כל חידושי תורת אחיו הגדול רבי יעקב אב"ד בירות ע"ה לבית הדפוס, ורוב הוצאות הדפסת הספרים היה מפריש מכספו, מלבד טרחת בקשת עזרה מידידיו ומכיריו. בנה את ביתו עם האשה הכשרה והצנועה מרת שרה. זכה לגדל את כל בניו ובנותיו בדרך התורה ודקדוק קיום מצותיה, ובנו היקר, הרב ציון, קם אחריו למלא את מקומו ברבנות ק"ק אחיעזר.
 
נפטר כ"א אדר א' תשי"ט, וזה נוסח המצבה:
והלך לפניך צדקך וכבוד ה' יאספך 
כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא
פ"נ רבנו ועטרת ראשינו הרב החסיד והעניו רודף צדקה וחסד
רבי מרדכי מסלתון הכהן זצ"ל
איש אלהים קדוש אוצר מדות חמודות
רב אלוף לק"ק אחיעזר וחזן נעים זמירות
מורה צדק מגיד מישרים פה מפיק מרגליות
הגה בתורת אל תמיד בנגלות ובנסתרות
חנך וגידל תלמידים ברב עוז ותעצומות
כמרדכי הצדיק ענוה גדולה ונחת עולות
אבינו אב הרחמן הדריך בניו ונכדיו ליהדות ותורות

מכתב אודות משלוח בגדים חדשים למשפחות חכמי דמשק בארץישראל ששלח לרבי עזרא מסלתון טראב ע"ה

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l