חכם מרדכי חיים משען
רבי מרדכי חיים משען:
מרבני דמשק. אישיות תורנית מפורסמת שהגדיל לזכות את הרבים בדרשותיו שנשא במקהלות עם בשפה ברורה ובנעימה. גם שימש כדיין בבית הדין של רבי יצחק אבולעפיא, מופיע בקבלת עדות בשו"ת פני יצחק (ח"ו אהע"ז סימן א' וסימן ה').
בסוף ימיו היה סגי נהור, ונהג לשבת בחצירו ולקרוא לאחד מקרובי משפחתו הצעירים שיבאו לקרוא לפניו גמרא, ובבקיאותו ובזכרונו הנפלא היה מתקן את קריאתם בעל פה.
מפי השמועה הוא ערך וסידר את ספר "לקוטי חז"ל" של הרב חיים אבתר זגול ע"ה שהיה איש יודע ספר בעל אמצעים שהחזיק בידו כדי שיעלה על הכתב עבורו את כל אשר שמע וקרא בדברי תורה.
נמצא ברשותינו היום פנקס שלם ערוך בכתב ידו על נוסחאות כל סוגי טופסי השטרות כמנהג מעשה בתי הדין בדמשק שהעתיק מספר "זכור ליצחק" לרבי יצחק אבולעפיא ז"ל, ברשותו. (ספר זכור ליצחק עצמו היה בכתב יד ועד כמה שידוע לא נדפס). כמו כן השאיר אחריו בכתב ידו חידושים רבים על התורה.
 
נפטר ביום כ''ח אייר שנת התרפ''ה וזה נוסח המצבה:
סוף אדם למות, ברוך דין האמת.
קול מר אצרח, ששון לבי פרח והאבל פרח.
קול נהי ארים בקול בכי תמרורים, וי על ההולך בלא בר,
קול צעקה ומרה, ויכרתו משם זמורה,
ה"ה החכם השלם והכולל הדרשן המצויין המדוכה ביסורין
הזקן ונשוא פנים ומזכה את הרבים
כמוהר"ר מרדכי חיים משען.
 

שער לפנקס טופסי שטרות בכתב ידו

חתימת ידו

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l