רבי משה הלוי גאזל
 
היה מראשי הרבנים בדמשק בסביבות שנת הת"ך. בשו"ת באר מים חיים (סימן נ') חותם במותב תלתא עם מהר"ש ויטאל. כמו כן בשו"ת דרכי נועם (חו"מ סימן מ"ד) שלח אליו תשובה בדבר הלכה (בשנת התמ"ב) וכך כותב עליו: איש על העדה אוצר כל כלי חמדה אודם פטדה תפארת ישראל ויהודה לתורה ולתעודה היושב ראשונה על כסא הדעת והתבונה לשפוט דין יתום וריב אלמנה מגן הוא לכל החוסים בו תורת אלוקיו בלבו ה"ה החכם השלם כמהר"ר משה גזאל אשר אור תורתו זורח בדמשק יע"א דולה ומשקה מתורתו יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל אכי"ר.
עד עצם היום הזה יוצאי דמשק מזכירים אותו בליל יום כפור יחד עם כל גדולי רבני שכהנו בעיר בעבר. 
 
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l