רבי משה נג'ארה
 
מגורי האר"י ז"ל. אבי המשורר המפורסם רבי ישראל נג'ארה. נתמנה לראש רבני דמשק בסביבות שנת של"ח. חיבר ספר "לקח טוב" בו מסדר כל דרשות חז"ל בש"ס ספרא ספרי ומכילתא לענין דינא בסדר הכתובים כדי שיבוא פירוש הפסוק והמצוה עם כל חלקי הדינים ודרשות חז"ל ערוך ושגור בפי כל חכם ודורש. והמליצו עליו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. נדפס בקושטא בשנת השל"א.
נתבקש בישיבה של מעלה בשנת שמ"א ומקום מנוחתו בדמשק.


רבי ישראל נג'ארה
 
נעים זמירות ישראל. בן רבי משה נג'ארה הנ"ל. חיבר ספר "זמירות ישראל", ונדפסו שם חילופי מכתבים עם רבי בצלאל אשכנזי ורבי יום טוב צהלון. חי רוב שנותיו בדמשק שם חיבר רבים משיריו.
חשיבות שיריו בשמים:
מעשה שהיה בימי האור המופלא המלך האר"י ז"ל פעם אחת בליל שבת קודש ישב רבי ישראל משורר על שולחנו כמנהגו הטוב, וראה רבינו האר"י ממקום שבתו מלאכי עליון הבאים לביתו להשתעשע בנגינותיו, ולפתע בא מלאך אחד וסילק את כל מחנה המלאכים שהיו שם סביבו משום שהיה משורר בזרועות מגולים ובלא הכובע הגדול על ראשו בשולחן אשר לפני ה'. מיד שלח הרב ז"ל את מהרח"ו ואת מהר"י הכהן לגלות את אזנו לאמר כי מלאכי מרום נסתלקו משמוע רינותיו ושיריו על כי לא עמד בפחד ובאימה לפני ה'. ויהי כשמוע רבי ישראל את דבריהם אחזתו רעדה, וישב מיד בכבוד גדול מעוטף בגלימתו וכובע על ראשו וחזר לשורר בנעימה, ותיכף שבו מלאכי מרום העולים חוזרים ויורדים סביבו כאשר בתחילה ששים ושמחים בקול זמרה.
השתדלותו לרווחת היהודים:
בסביבות שנת השפ"א בא לדמשק מושל חדש שהרע מאד ליהודים ושם להם עלילות דברים ולקח מהם דמים מרובים תרתי משמע, כמה מהם דן למיתה, ותלה את הנרצחים על העץ בפתח בית הכנסת ימים רבים עד שנתנוול גופם. בעודם מתעסקים בהקלת עול סבלם גזר עליהם בן המושל שלא יעסקו עוד בממכר יין, וכאשר היו נכנסים הפקידים בבתי היהודים לבדוק אם אכן לא נמצא ברשותם יין היו מענים את נשיהם ובנותיהם. רבי ישראל בא בדברים עם האדון מאיר בן שנגי המקורב למלכות בקושטא כדי שיעלה את צרת אחיו היהודים לפני הואזיר הגדול קימנקאש עלי, וזה גילה באזני השולטן מוראד הרביעי מעלליו הרעים של השליט החדש. בפקודת השולטן הגיעו אנשי חיל לדמשק ובערב יום הכיפורים שנת השפ"ג הוציאו את המושל ודנו אותו להורג ותשקוט העיר דמשק מצרותיה.
בסוף ימיו עלה לארץ ישראל ונתמנה לרבה של העיר עזה, ושם מנוחתו כבוד. בנו רבי משה נג'ארה מילא מקום אביו וישב על כסאו ברבנות העיר עזה.
 
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l