רבי עזרא הכהן מסלתון טראב מח"ס "מילי דעזרא"
בן רבי אליהו מח"ס "ויעל אליהו".
 
מעשה אבות סימן לבנים, נוח לשמים ונוח לבריות, משחר ימיו שם לילות כימים בשקידה על תלמודו. מפי השמועה נאמר שלמד תורה מפי הדיין המצויין רבי חיים רומאנו ע"ה מזקני בית דינו של רבי יצחק אבולעפיא.
קרא ושנה בארבע אמות של הלכה, בעיון נמרץ ובקיאות גדולה לא היתה קריאה אשר שגבה ממנו בש"ס ובפוסקים, עד שנתפרסם כאחד מגדולי המורים ליחיד ולרבים, סבא דמשפטים יושב על מדין. ואף גם זאת ידיו רב לו בנסתרות כבנגלות, ומעט מזער תמצא בספריו.
אומנות מיוחדת שזורה בדרשותיו, אותם דרש לפני קהל ועדה מדי שבת חג, חכו ממתקים וכולו מחמדים, השיב מעון רבים זקנים עם נערים.
יגיעה מיוחדת היתה לו בקומו בעוד לילה להעלות כל חידושי התורה על הכתב, שו"ת, ודרושים על התורה נ"ך ומועדים אשר היה דורש ברבים בבית הכנסת הגדול "שמאע". מקצתם נדפסו בחייו, שו"ת "שערי עזרא", "ספר עזרא", "ויאמר עזרא", ואחרי פטירתו הדפיס בנו רבי יהודה את ספר "מילי דעזרא", וכפי הנראה עוד נשארו בכתובים ספר "לי לעזרה"  וספר "פתח העזרה".
היה משרת בקודש כחזן קבוע בבית הכנסת הגדול "אלפראנג'", בית תפלה של גדולי הרבנים, ביניהם רבי אהרן יעקב בנימין ע"ה.
בנה את ביתו עם האשה הכשרה והצנועה מרת לאה ע"ה. מזר"ק טהור העמיד בן חכם כמותו ה"ה רבי יהודה אב"ד קהיר, ובן זקונים הוא החכם השלם ר' מאיר שנפטר בקיצור ימים בחיי אביו ואמו. ושלש בנות כשרות וצנועות, מרת רג'ינה (אשת חבר לבן אחיו רבי אליהו בכור יעקב מסלתון טראב), מרת סניאר (אשת החכם השלם ר' נסים בכור מהדיב), ומרת רחל (אשת הנכבד ר' מרדכי רפאל הלוי).
ובהיותי בזה ראיתי באילן יוחסין למשפחת מסלתון טראב, ושם נזכרים שני בניו של רבי עזרא, רבי יהודה ורבי "משה", ונראה שהוא ט"ס וצ"ל "מאיר", כי לא ראיתי לרבי יהודה בהקדמתו לספר מילי דעזרא כשהזכיר את כל משפחתו לברכה לא הזכיר אח בשם משה, ולעומת זאת הזכיר את אחיו מאיר שנפטר בקצור ימים והניח אחריו בן קטן בשם עזרא. ועוד סביר להניח, מאחר ומנהנגינו לקרוא לבן הבכור בשם האב, ולא נזכר בן לרבי עזרא הקרוי "אליהו" בשם אביו, דאולי הבן הבכור נפטר בהיותו תינוק, ורבי יהודה הוא הבן השני.
 
נפטר כ"ח שבט שנת תר"פ, וזה נוסח המצבה:
קול יללה אשמיעה מספד מר אביעה
ספדו והלילו כי נלקח ארון האלקים
ספר עזרא קול תורה 
פתחו שערים ויבא בחיר הבחירים
אמריו ספירים בספריו מחברים
ויאמר עזרא, שערי עזרא, מילי דעזרא
קול הוד והדר
מעלת הרב המופלא בנסתר ובנגלה וכבוד ה' מלא 
ראב"ד מקודש ר"מ ור"מ כקש"ת כמוהר"ר
עזרא הכהן מסלתון טראב
 

מספריו

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l