נושאי השיעורים:
בראשית:
פרשת נח:    חלק א - כגודל השכר כך גודל הטרחה 
                חלק ב - כי מי נח זאת לי
                פרשת לך לך - נסיון המלכים (הליכה נגד הטבע)
פרשת וירא: חלק א - הרגש כלפי הזולת 
                חלק ב - חובת לימוד דרך ארץ
                פרשת חיי שרה - אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה
                פרשת ויצא - כוחם של התרפים
                פרשת וישלח - וכל יצר מחשבות מבין  
                פרשת וישב - ביקש יעקב לישב בשלוה
                פרשת ויגש - חשבון נפש הדרוש כשמגיעים יסורים
פרשת ויחי: חלק א - חיוב לימוד התורה בכל מצב
                חלק ב - כל האומר ראובן טעה אינו אלא טועה
שמות:
               פרשת שמות - יסורים של תורה
               פרשת וארא - ביאור הפדות ומהות הגאולה
               פרשת בא - חובת היקוש האמת
               פרשת בשלח - מבחן האמונה
               פרשת משפטים - ישראל למעלה מן הזמן וקדושת הזמן
               פרשת תרומה - בנין בית המקדש רק ע"י נדיבות לב ויגיעה
               פרשת כי תשא - קנין התורה ע"י מאמץ עבודה ויגיעה
פרשת ויקהל: חלק א - חובת הביקורת במעשים טובים
                  חלק ב - על האדם להרגיש בעצמו שאינו מושלם
               פרשת פיקודי - העמדת המשכן היתה ע"י נס
ויקרא:
               פרשת שמיני - תורת הבהמה נתייחדה לבני אהרון
               פרשת אחרי מות- ללמוד על מנת לקיים
               פרשת אמור- המכיר את מקומו
פרשת בהר: חלק א - חיזוק האמונה על השמיטה
               חלק ב - וצויתי את ברכתי, עונש על חסרון באמונה
               פרשת בחקותי - ברכת השלום
במדבר:
                    פרשת במדבר - אותיות התורה כנגד היוצאים בצבא
                    פרשת נשא - השגת התורה ע"י שימור מן החטא
פרשת בהעלתך: חלק א - מהות קול התקיעה והתרועה
                    חלק ב - דרכיו של מנהיג
                    פרשת שלח לך - קדושת הדיבור והזהירות בזה
פרשת קרח: חלק א - טעותו של קורח
                חלק ב - למיימינים בה סם חיי
פרשת חקת: חלק א - חטא הכאת הסלע
                חלק ב - חטא מי מריבה, ישרותו של מנהיג
                פרשת בלק - קבל את האמת ממי שאמרה
פרשת פנחס: חלק א - חובת זיכוי הרבים וחומרת מחטיאי הרבים
                חלק ב - כח התורה וכח הנבואה
                פרשת מטות - עת לדבר ועת לחשות
                פרשת מסעי - דין ערי מקלט נוהג לדורות
דברים:
פרשת כי תבא: חלק א - הכרת הטוב ע"י הביכורים
                   חלק ב - והלכת בדרכיו - י"ג מידות של רחמים
                   פרשת נצבים - שמירת התורה ע"י לימודה לאחרים
מועדים:
               חנוכה - חינוך לזריזות וסמל להתחדשות
                  פסח - חובת העשיה בעולם המעשה
                  שבועות - גדול המצווה ועושה
בין המצרים: חלק א - אריכות הגלות מחוסר האחדות
                 חלק ב - נגיעות חורבן האדם
                 אלול - כמה חמורה וקשה היא התשובה
עשרת ימי תשובה: חלק א - בינונים תלויים ועומדים
                         חלק ב - שיר המעלות ממעמקים
מוסר:
תורה - הלל מחייב את העניים
מוסר - בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו
מוסר - הבא להטהר מסייעין בידו
מוסר - חובת המחאה והזהירות מראות חטא
מוסר - כלום מעשה בה לידך
מוסר - איזהו חכם ואיזהו גיבור

 
 

מפי רבי יעקב בן רבי עזרא הכהן מסלתון טראב ע"ה
רב שכונת התקוה - תל אביב

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l