רבי יעקב ענתבי
 
תשובה על פסק רבי שמואל העלר אשכנזי ז"ל רבה של עיה"ק צפת ת"ו, מר"ח אלול תקצ"ח.
 
נושא: עניני שטרות

עמודים: 5

לכניסה לחץ על התמונה
תשובה זו נדפסה בקובץ תורני זכור לאברהם שנת תשנ"ט עמוד ע"ב. ובעריכתה הסופית (כוללת הוספות שאינן בכת"י זה)
 
נדפסה בספר "חוקי חיים" (סימן י"ב) לרבי חיים אברהם גאגין ז"ל.
רבי יעקב ענתבי
 
לרבי ישראל משאקלוב מח''ס פאת השולחן

עמודים: 4


לכניסה לחץ על התמונה
רבי יעקב ענתבי
 
תשובה על פסק דין של ח"ר א. דיין ע"ה מחכמי ארם צובא.

נושא: דין "טוענת מאיס עלי
"

עמודים: 3

לכניסה לחץ על התמונה
נדפסה בקובץ תורני זכור לאברהם שנת תשנ"ט עמ' עה.
רבי יעקב ענתבי
 
נושא: דין ת''ח שנמצא מזוייף.

עמודים: 1

לכניסה לחץ על התמונה
נדפסה בקובץ תורני זכור לאברהם שנת תשנ"ט.
רבי יעקב ענתבי
 
נושא: הערה על המגן אברהם אור"ח סימן ת"ל

עמודים: 1


לכניסה לחץ על התמונה
נדפס בקובץ תורני זכור לאברהם שנת תש"נ עמוד קכח'.

מאוצר אליהו זיתוני

תשובות

הערות

שם הכותב והנושא

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l